Nico van Straalen

“De biologie is een onuitputtelijke bron van inspiratie. De samenhang tussen al die soorten om ons heen, klein en groot, hoe de natuur werkt en door evolutie verandert, hoe het menselijk lichaam zich ontwikkelt, het zijn zulke fascinerende onderwerpen dat ik nog steeds niet uitgestudeerd ben.” Nico van Straalen is bioloog, gespecialiseerd in evolutie met bijzondere belangstelling voor de evolutie van de mens. Hij schrijft columns en boeken die de wetenschap dichter bij de mensen proberen te brengen. Hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij onderwijs geeft aan studenten biologie en biomedische wetenschappen. Moleculaire ecologie, evolutiebiologie, zoölogie, toxicologie en milieuwetenschappen zijn enkele van de vakken die hij verzorgt. Nico was ook jarenlang afdelingshoofd en gaf leiding aan een succesvol onderzoeksprogramma naar de evolutie van ongewervelde dieren in de bodem en hun aanpassingen aan bodemverontreiniging. Dit onderzoek leidde tot een nieuw systeem voor de beoordeling van de risico’s van giftige stoffen. Samen met collega’s begeleidde hij een lange reeks promovendi op het gebied van de milieutoxicologie en moleculaire ecologie. Na zijn pensionering blijft Nico actief als docent en publicist. U kunt een beroep op hem doen voor cursussen en lezingen.

Nico van Straalen: 40 jaar plezier en plichtsgevoel (artikel VU Magazine)

Nieuw: Boek over het bodemleven


Bestel nu op www.routledge.com/9781482231236

Recente columns


Eerstvolgende lezing


23 oktober 2024
De bodem: biodiversiteit onder het maaiveld

Lezing voor KNNV Alkmaar Den Helder

De bodem is het medium waarop we leven en waarvan onze voedselproductie afhankelijk is. Tegelijkertijd wordt de bodemgezondheid over de hele wereld bedreigd door erosie, verdroging, overdadige afdekking, stikstofdepositie en vervuiling. Er is een internationale beweging gaande onder de kreet: “Red onze bodems!” De Europese Unie heeft eindelijk een Kaderrichtlijn Bodem aangenomen. Maar de bodem krijgt nog niet de bescherming die ze verdient. Onder het maaiveld leeft een complexe wereld van bacteriën, schimmels en kleine kruipende en gravende dieren. Ze maken gangen en tunnels, ze vreten humus en dode planten, ze knabbelen aan plantenwortels en verwerken kadavers en mest. Hun activiteit is essentieel om de bodem gezond te houden en de kringlopen in de natuur te ondersteunen. Bovendien zijn er vele ziekteverwekkers die tijdens een deel van hun leven in de bodem verkeren. Daarom is goed bodembeheer essentieel voor de menselijke gezondheid.


Nico van Straalen


info@nicovanstraalen.nl